facebook

W ramach prowadzonej wypożyczalni pojazdów przez firmę Carleone, zwanym dalej Wynajmującym określa się następujące szczegółowe Warunki najmu Pojazdu bez kierowcy, zawieranych z Najmującym.

OGÓLNE POSTANOWIENIA §1

1. Owe Warunki stosuje się wprost, chyba że Umowa stanowi inaczej. W sytuacji sprzeczności Umowy z Regulaminem obowiązują ustalenia zawarte w Umowie.

2. Wynajmujący udostępnia Najemcy Pojazd sprawny technicznie, bez uszkodzeń, w dobrym stanie, umożliwiający jego umówiony użytek, zgodnie z jego funkcjami i przeznaczeniem. Ewentualne wady Pojazdu należy zgłosić najpóźniej w chwili jego odbioru (zostaną one uwzględnione w Protokole odbioru). W przeciwnym razie, późniejsze uwagi nie będą uwzględniane.

3. Warunkami nabycia statusu Najemcy oraz Osoby Uprawnionej do prowadzenia Pojazdu, w przypadku osoby fizycznej są: ukończenie 21 lat, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz posiadanie od co najmniej roku honorowanego na terytorium RP prawa jazdy kategorii wymaganej dla najmowanego Pojazdu.

4. Najemca oraz Osoba Uprawniona do prowadzenia Pojazdu (dot. osób fizycznych) zobowiązana jest do przedstawienia Wynajmującemu ważnych dokumentów: prawa jazdy oraz dowodu osobistego lub paszportu.

5. Osoba trzecia nie może prowadzić Pojazdu bez pisemnej zgody Wynajmującego.

6. Możliwa jest sytuacja prowadzenia wypożyczonego Pojazdu przez osobę wskazaną przez Najemcę, pod warunkiem zgłoszenia takiej okoliczności przez Najemcę przed podpisaniem umowy najmu oraz uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. By ją uzyskać Osoba Uprawniona musi posiadać i okazać ważne, honorowane na terytorium RP prawo jazdy kategorii wymaganej dla wynajmowanego Pojazdu oraz ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

7. Najemca nie może wynająć Pojazdu osobie trzeciej bez pisemnej zgody Wynajmującego.

8. Najemca jest osobą odpowiedzialną za działania i szkodę wyrządzoną przez osobę, wskazaną przez niego jako Uprawnioną do prowadzenia Pojazdu oraz zobowiązuje się i odpowiada za zapoznanie tej osoby z treścią Ogólnych Warunków Najmu.

9. W przypadku udostępnienia wynajmowanego pojazdu osobie trzeciej, która nie spełnia warunków przewidzianych w Ogólnych Warunkach Najmu lub nie jest upoważniona do prowadzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę karną w wysokości 1000 złotych netto za każdą taką osobę.

10. Doba wynajmu trwa 24 godziny i rozpoczyna się w chwili wydania pojazdu.

11. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu pojazdu, Wynajmujący ma prawo odebrać pojazd od Najemcy oraz do naliczenia kary umownej w wysokości 500 złotych netto za każdy odebrany pojazd oraz obciążenia Najemcy wszelkimi poniesionymi kosztami związanymi z odbiorem pojazdu.

12. Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania dodatkowego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wysokość kary umownej w każdym przypadku gdy Wynajmujący był uprawniony do naliczenia kary umownej.

13. W przypadku gdy wynajmowany pojazd nie jest użytkowany zgodnie z umową lub nie została uiszczona opłata za wynajem , Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego odbioru pojazdu od Najemcy lub innej osoby , w której posiadaniu jest pojazd na wyłączny koszt najemcy. Najemca nie uznaje takich działań , jako działań naruszających jego posiadanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

14. Najemca nie może dokonać przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z Umowy Najmu bez zgody Wynajmującego.

WYDANIE I ZWROT POJAZDU § 2

1. Wydanie oraz zwrot pojazdu przez najemcę dokonywany jest w siedzibie Wynajmującego w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej 3 chyba , że strony ustalą inaczej. W przypadku konieczności zwrotu Pojazdu w innym miejscu , z przyczyn leżących po stronie Najemcy , Wynajmujący ma prawo do obciążenia Najemcy kosztami wynikającymi z tego tytułu.

2. Wydanie Pojazdu Najemcy następuje w chwili podpisania Protokołu przez obie strony . Wydanie pojazdu Najemcy przenosi na niego ryzyko utraty lub uszkodzenia Pojazdu.

3. Zwrot Pojazdu następuje , w chwili podpisania Protokołu przez obie strony. W przypadku gdy Najemca odmawia podpisania Protokołu , Strony uznają, że odbiór Pojazdu następuje według stanu opisanego w Protokole , który został podpisany wyłącznie przez Wynajmującego.

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO § 3

Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy do używania Pojazd , zgodnie ze specyfikacją określoną w Umowie.

Wynajmujący oświadcza, iż pojazd posiada ubezpieczenie OC i NW obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

OBOWIĄZKI NAJEMCY § 4

1. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Wynajmującemu Pojazdu najpóźniej w ustalonym w Umowie terminie zwrotu, w stanie w jakim Najemca go otrzymał, z kompletnymi dokumentami i wyposażeniem oraz w stanie umożliwiającym dokonanie oględzin przez Wynajmującego. W przypadku niedopełnienia ostatniego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wiążących Najemcę, oględzin pojazdu po jego umyciu w ciągu 24 godzin od zwrotu Pojazdu.

2. Najemca jest zobowiązany do eksploatowania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób niezmniejszający wartości Pojazdu ponad normalne zużycie.

3. Najemca zobowiązuje się do zwrotu firmie ubezpieczeniowej odszkodowania, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia Pojazdu, który prowadził Najemca bądź upoważniony przez Najemcę kierowca, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków podobnie działających lub mogących wywoływać podobny stan albo w przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku.

4. Najemca zobowiązany jest do: niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o usterce w Pojeździe, która może doprowadzić do poważnego uszkodzenia Pojazdu lub zagraża bezpieczeństwu na drodze oraz zaprzestania eksploatowania Pojazdu. Po poinformowaniu Wynajmującego o zaistniałej sytuacji, Najemca jest zobowiązany do postępowania zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego.

5. Najemca otrzymuje Pojazd zatankowany do pełna i zobowiązuje się do oddania Pojazdu z pełnym bakiem.

6. Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu opłaty za brakujące paliwo w Pojeździe w wysokości 8zł netto za litr paliwa. Pracownik Wynajmującego dokonuje obliczenia ilości brakującego paliwa na podstawie danych z systemu monitorowania Pojazdu, co zostaje odnotowane w Protokole Pojazdu.

7. Niezwłocznie po zwrocie przez Najemcę Pojazdu lub po otrzymaniu odmownej decyzji od ubezpieczyciela odnośnie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztami:
- braków w wyposażeniu Pojazdu oraz jego części opisanych w Protokole
- odszkodowania za ponad normalne zużycie Pojazdu wewnątrz i na zewnątrz
- szkód wynikających z niewłaściwej eksploatacji Pojazdu przez Najemcę lub wynikających z jego zaniedbania, a nie objętych polisą ubezpieczeniową
- szkód rzeczywistych, których Najemca nie zgłosił w chwili ich powstania ubezpieczycielowi lub nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela
- szkód rzeczywistych, gdy Wynajmujący, pomimo starań, nie otrzyma odszkodowania od ubezpieczyciela, a odpowiedź odmowna zakładu ubezpieczenia wynikają z winy Najemcy
- likwidacji szkód, związanych z ogólnymi przepisami prawa
- przywrócenia Pojazdu do stanu odpowiadającemu stanowi początkowemu z dnia wypożyczenia (w tym kosztów myjni i prania tapicerki) oraz szkód drobnych w Pojeździe nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela
- odszkodowania za utratę wartości Pojazdu, gdy przyczyna wypadku była zawiniona całkowicie lub częściowo przez Najemcę, osobę kierującą Pojazdem lub pasażera Pojazdu lub w wyniku dokonania przeróbek, napraw i zmian niezgodnych z przeznaczeniem Pojazdu, bez zgody Wynajmującego
- administracyjnymi procesu likwidacji szkody komunikacyjnej z winy Najemcy

§ 5

1. Najemca zobowiązany jest do dbania o Pojazd, między innymi przez: - przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności prawa drogowego
- używanie paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika Pojazdu
- wymianę na własny koszt elementów ulegających zużyciu (np. przepalonych żarówek), na nowe o standardzie nie mniejszym niż te zamontowane w Pojeździe w chwili wypożyczenia
- uzupełnienie na własny koszt płynów eksploatacyjnych
- sprawdzania ciśnienia opon oraz stanu ogumienia
- przewożenie dopuszczalnej liczby pasażerów, określonych w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu

2. Najemca jest zobowiązany do zaniechania czynności: lub Najemcy zabrania się:
- przewożenia w Pojeździe ładunków przekraczających dopuszczalną ładowność
- holowania innych pojazdów lub przyczep, chyba, że Umowa stanowi inaczej
- prowadzenia Pojazdu przez kierowcę nieposiadającego odpowiednich uprawnień bądź będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
- palenia papierosów w Pojeździe
opuszczania granic Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że Umowa stanowi inaczej
- wjazdów do: Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Białorusi
- brania udziału w rajdach, zawodach sportowych, wyścigach oraz zdarzeniach o podobnej charakterystyce
- używania Pojazdu do nauki jazdy
- używania Pojazdu na podstawie stosunku prawnego oraz udostępniania lub oddawania Pojazdu osobom trzecim, nieupoważnionym niewskazanym w par 1 ust 6 - dokonywania w Pojeździe przeróbek, napraw lub zmian bez zgody Wynajmującego
- przewożenia w Pojeździe zwierząt

3. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Pojazdu przed uszkodzeniami oraz kradzieżą, na czas pozostawienia Pojazdu poprzez:
- używanie zabezpieczeń zamontowanych w Pojeździe
- niepozostawianie wewnątrz Pojazdu dokumentów oraz kluczyków od Pojazdu
- pozostawianie Pojazdu na parkingu strzeżonym bądź na terenie własnej ogrodzonej posesji

4. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego: o kradzieży Pojazdu, kradzieży lub zgubieniu tablic rejestracyjnych Pojazdu. W razie pierwszego Najemca ma obowiązek natychmiastowego zwrotu kluczy oraz dokumentów Pojazdu Wynajmującemu.

5. W razie kolizji bądź wypadku Najemca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Wynajmującego oraz wezwać Policję na miejsce zdarzenia i uzyskać od funkcjonariuszy dokument poświadczający wystąpienie zdarzenia. Ponadto Najemca zobowiązuje się do wypełnienia oświadczenia o okolicznościach zdarzenia i uszkodzenia Pojazdu oraz do niepozostawiania Pojazdu bez zabezpieczenia i opieki.

6. Najemca nie może zlecać lub wykonywać poprawek, napraw, przeglądów ani jakichkolwiek innych czynności techniczno-naprawczych oraz obsługowych Pojazdu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody Wynajmującego. W sytuacji awarii lub wypadku drogowego Najemca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego oraz postępować zgodnie z jego wskazówkami.

7. Najemca, po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego, na opuszczenie Pojazdem granic Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązuje się do wykupienia na własny koszt polisy OC- tzw. „Zielonej Karty”

§ 6

1. Najemca ma obowiązek zwrócenia Pojazdu w wyznaczonym w Umowie terminie w sytuacji nieprzewidzianej Najemca może uzgodnić przedłużenie czasu najmu. Najemca zgłasza ten fakt drogą telefoniczną bądź elektroniczną, najmniej pięć godzin przed zakończeniem terminu określonego w Umowie. Ewentualna zgoda od Wynajmującego wymaga formy pisemnej.

2. W przypadku niezwrócenia Pojazdu w terminie i nie zgłoszenie potrzeby przedłużenia najmu, zostanie to potraktowane jako przywłaszczenie Pojazdu (przestępstwo, art. 284 kodeksu karnego) i zostanie zgłoszone na Policję.

§ 7

1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty za najem Pojazdu na rzecz Wynajmującego w kwocie określonej w Umowie.

2. W Umowie podana jest należność netto, dlatego należy powiększyć ją o aktualną stawkę podatku VAT.

3. W sytuacji przedłużenia czasu najmu, opłata za najem wynosi 100% stawki dobowej, zawartej w Umowie za każdą rozpoczętą dobę przedłużonego terminu najmu. W przypadku uzgodnienia Najemcy z Wynajmującym, iż czas najmu zostanie przedłużony maksymalnie o dwie godziny, opłata wynosi 15% stawki dobowej.

4. Opłata najmu płatna jest z góry, najpóźniej w chwili wydania Pojazdu lub przelewem w terminie wskazanym na fakturze VAT.

5. Opłata za najem przedłużony płatna jest najpóźniej w dniu ustalonym przez strony do zwrotu Pojazdu lub przelewem w terminie wskazanym na fakturze VAT.

§ 8

1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kaucji w wysokości 1000 złotych na poczet Wynajmującego, najpóźniej w chwili wydania Pojazdu, w celu zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego, związanych z Umową.

2. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kaucji w wysokości 1500 złotych na rzecz Wynajmującego, najpóźniej w chwili wydania Pojazdu, jeśli Wynajmujący wyraził pisemną zgodę na opuszczenie granic Rzeczpospolitej Polskiej przez najmowany Pojazd.

3. Zwrot kaucji następuje w chwili zwrotu Pojazdu.

4. Najemca zgadza się na potrącenie z kaucji przez wynajmującego należności wynikających z tytułu opłat i kar umownych.

5. W wypadku, gdy wysokość kaucji nie starcza na pokrycie kosztów szkód spowodowanych przez Najemcę lub osobę upoważnioną, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO § 9

1. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone przez Wynajmującego z winy umyślnej. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za awarie Pojazdu, uszkodzenia Pojazdu, wypadku lub inne szkody poniesione przez Najemcę podczas trwania umowy najmu.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody w Pojazdach Najemcy, pozostawione na posesji Wynajmującego, z wyjątkiem tych wyrządzonych umyślnie.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opłaty bądź kary (mandaty) obciążające Najemcę, związane z używaniem Pojazdu oraz za rzeczy przewożone, zgubione czy pozostawione w Pojeździe.

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia odszkodowań osób trzecich, wynikających ze szkody spowodowanej przez Najemcę bądź osobę kierującą Pojazdem w czasie trwania najmu.

§ 10

Wynajmujący ma obowiązek zastąpienia wynajmowanego Pojazdu innym o podobnym standardzie, w sytuacji unieruchomienia wynajmowanego Pojazdu na okres przekraczający 24 godziny, z przyczyn niezależnych od Najemcy. W przypadku braku takiej możliwości zwróci Najemcy opłatę zawartą w Umowie, a odpowiadającą czasowi unieruchomienia Pojazdu.

§ 11

Wynajmujący nie ponosi kosztów napraw Pojazdu, nieuzgodnionych z nim wcześniej przez Najemcę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY § 12

1. Najemca zobowiązany jest do naprawienia lub pokrycia kosztów szkody, wynikającej z nienależytego wykonania bądź niewykonania ciążących na nim zobowiązań na podstawie Umowy oraz Ogólnych Warunkach Najmu.

2. Najemca zobowiązuje się do:
-naprawienia wszelkich szkód i usterek, wynikających z użytkowania i/lub niewłaściwego użytkowania Pojazdu przez Najemcę lub osoby trzecie podczas trwania najmu
- pokrycia wszelkich kar pieniężnych w pełnej wysokości nałożonych na wynajmowany Pojazd w czasie trwania najmu w przypadku samodzielnego korzystania z Pojazdu przez Najemcę oraz przez osobę trzecią.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kary pieniężne nałożone na wynajmowany Pojazd podczas użytkowania przez Najemcę.

4. Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkód o których mowa w ust. 1 i 2 zgodnie z kodeksem cywilnym, chyba że Ogólne Warunki Najmu przewidują karę umowną. Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, o której mowa w ust. 2, która powstała na skutek wypadku, kolizji z udziałem Pojazdu oraz w przypadku kradzieży jeśli:
- Najemca nie powiadomił niezwłocznie Wynajmującego o zaistniałej sytuacji oraz w przypadku kradzieży nie zwrócił niezwłocznie Wynajmującemu kluczy i dowodu rejestracyjnego Pojazdu
- Najemca nie zadbał o bezpieczeństwo pozostawiając w Pojeździe klucze oraz/lub dowód rejestracyjny i doszło do kradzieży Pojazdu
-Najemca nie zawiadomił Policji lub przedstawiciela Wynajmującego w sytuacji stłuczki lub wypadku z udziałem wynajmowanego Pojazdu lub nie wezwał Policji na miejsce zdarzenia albo nie uzyskał od Policji dokumentu, który potwierdził zajście zdarzenia bądź nie wypełnił oświadczenia o okolicznościach uszkodzenia wynajmowanego Pojazdu
-Najemca nie dopełnił formalności związanych z likwidacja szkody przez ubezpieczyciela 5. Najemca zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności za szkodę powstałą nawet bez jego winy, wynikającą z kradzieży bądź zgubienia tablicy rejestracyjnej,

§ 13

W sytuacji naprawienia szkody z polisy autocasco Najemca zobowiązany jest do (niezależnie od postanowień § 13):
- w przypadku szkody całkowitej, do zwrotu składki ubezpieczeniowej wpłaconej za okres od dnia powstania szkody do zakończenia umowy ubezpieczenia
- w przypadku utraty wartości Pojazdu do zapłaty odszkodowania w wysokości zryczałtowanej (kara umowna w wysokości 10% wartości rynkowej Pojazdu) według Eurotax

§ 14

1. W sytuacji unieruchomienia Pojazdu z winy Najemcy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej za czas naprawy Pojazdu w wysokości ceny najmu Pojazdu, zaokrąglonej do pełnej doby w górę.

2. W sytuacji utraty Pojazdu z winy Najemcy, Najemca zobowiązuje się do naprawienia szkody, przez zapłatę na rzecz Wynajmującego kary umownej za czas do wypłaty odszkodowania za utracony Pojazd w wysokości cen najmu, zaokrąglonej do pełnej doby w górę.

3. W sytuacji utraty dokumentów Pojazdu, zniszczenia nalepki legalizacyjnej oraz zgubienia tablicy rejestracyjnej, Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 500 złotych netto.

4. W sytuacji zabrudzenia Pojazdu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w celu naprawienie szkody w wysokości:
- 50 zł, jeżeli naprawienie szkody polega na umyciu Pojazdu
- 100 zł, jeśli naprawienie szkody wymaga czyszczenia wnętrza Pojazdu
- 200 zł, jeżeli naprawienie szkody wymaga prania tapicerki. Oceny szkody dokonuje pracownik Wynajmującego

5. Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w celu naprawienia szkody powstałej w wyniku palenia papierosów (również elektronicznych) w Pojeździe, w wysokości 300 zł.

6. Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w celu naprawienia szkody wyrządzonej przez Najemcę w przypadku naruszenia postanowień innych niż zawartych w ust. 1-5 oraz w § 5 ust. 1 i 2 w wysokości 1000 złotych, chyba że mowa o naruszeniu obowiązku z § 5 ust. 2 pkt 3 i wynosi 10 000 złotych.

§ 15

1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Wynajmującego w wysokości 200% stawki dobowej opłaty za najem Pojazdu, za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w przypadku nie zwrócenia Pojazdu w umówionym terminie. W sytuacji zwrócenia Pojazdu w terminie do dwóch godzin od umówionego terminu zwrotu Pojazdu, kara ta wynosi 30 % stawki dobowej opłaty za najem Pojazdu.

2. W przypadku opóźnienia, zobowiązanie zawarte w ust. 1, staje się wymagalne w odpowiedniej części z chwilą rozpoczęcia każdej kolejnej doby opóźnienia.

§ 16

Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłaty za parkowanie Pojazdu Najemcy na terenie Wynajmującego, po upływie terminu najmu w kwocie 20 złotych netto za każda rozpoczętą dobę.

§ 17

W sytuacji opóźnień w wypłacie zobowiązań pieniężnych przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,14% za każdy dzień opóźnienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 18

W przypadku, gdy Najemca nie zwróci Pojazdu w umówionym terminie lub bez pisemnej zgody Wynajmującego przekroczy granice Rzeczpospolitej Polskiej, Wynajmujący zawiadomi organy ścigania o przywłaszczeniu Pojazdu przez Najemcę.

§ 19

Najemca jest poinformowany i nie zgłasza sprzeciwu na możliwe wyposażenie Pojazdu w urządzenia nawigacyjne GPS oraz monitoring, z możliwością unieruchomienia Pojazdu.

§ 20

Spory sądowe wynikłe na gruncie Umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.